วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิดีโอแนะนำตัวเอง
ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวพนิดา     นามสกุล บัวต๋า
ชื่อเล่น จ๋า  อายุ 20 ปี     เกิดวันที่ 31 กรกฏาคม 2539    
สัญชาติ ไทย   เชื้อชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน 6 หมู่ 13 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
อาหารที่ชอบ คะน้าหมูกรอบ
สีที่ชอบ ส้ม
เบอรโทรศัพท์ 061-0321235
E-mail : ja.phanida123@gmail.com
ประวัติการศึกษา
  - สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลพยุห์
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ
  - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
     ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิดีโอแนะนำตัวเอง ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวพนิดา     นามสกุล  บัวต๋า ชื่อเล่น จ๋า  อายุ 20 ปี     เกิดวันที่ 31  กรกฏาค...